Sr.
No
Name of beneficiary Fathers & Mothers
Name
Date of
Birth/
Approx age
Sex Type and
% Severity
of
Disabloty
Address House No.
Village,TQ.District
Date of
entry in
instn.
No of
completed
years with
the Institution
Residential
or Non
residentail
Gen./SC/
ST/NT/
OBC
Remarks
about out
come /
Result
1 Thakur Prajkta Bibhishan/Shantabai 18/03/07
08
F M.R.
50%
H.N. 16
At.Post. Nagalgaon Tq.Udgir Dist.Latur
5/4/2015 1 Years Residential
OBC Progresive
2 Rathod Asha Kashinath/Lalita 18/03/07
08
F M.R.
45%
H.N. 58
At.Post. Dongaon Tq.Aurad Dist.Bidar
6/10/2011 5 years Residential
OBC Progresive
3 Halkude Vishal Nagnath /Babita 18/03/2008
07
M M.R.
50%
H.N. 109
At.Post.Lohara Tq.udgir Dist.latur
6/10/2011 5 years Residential
SC Progresive
4 Kamble Avikumar Anand /Mangal 17/01/04
11
M M.R.
40%
H.N. 98 Lohara Tq.Udgir Dist.latur 6/10/2011 5 years Residential
SC Progresive
5 Rathod Pravin Balvant /Archana 17/03/04
11
M M.R.
40%
H.N. 168 Malegaon Tq. Aurad Dist.Bidar 6/10/2011 5 years Residential
NT Progresive
6 Kamble Rameshwar Gorakh/Sunita 09/08/03
12
M M.R.
60%
H.N.195 Koulkhed
Tq.Udgir Dist.Latur
6/10/2011 5 years Residential
SC Progresive
7 Bahure Rohan Tukaram /Sulochana 21/07/05
10
M M.R.
40%
H.N. 188 Pandharpur Tq.Udgir Dist.Latur 6/10/2011 5 years Residential
SC Progresive
8 Pawer Anil Baburao/Mamata 08/07/04
11
M M.R.
50%
H.N. 91 Gaganbid Tq.Aurad Dist.Bidar 6/10/2011 5 years Residential
NT Progresive
9 Biradar Suhas Sharad /Mangala 03/10/03
12
M M.R.
45%
H.N. 111 Davangaon Tq.Udgir Dist.Latur 6/10/2011 5 years Residential
Gen. Progresive
10 Patil Rushikesh Vijay/Asha 15/06/04
11
M M.R.
50%
H.N.119 Bembra Tq.Bhalki Dist.Bidar 6/10/2011 5 years Residential
Gen. Progresive
11 Chandore Shivkant Bahurao /Manda 05/04/03
12
M M.R.
60%
H.N.117 Hallali Tq.Aurad.Dist.Bidar 4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
12 Jadhav Sushant Satish/Jayashri 17/03/04
11
M M.R.
45%
H.N.129 Tondchir Tq.Udgir.dist.Latur 4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
13 Ghode Mahesh Shivraj /Anita 27/05/04
11
M M.R.
40%
H.N.199 Balur
Tq.Aurad Dist.Bidar
4/2/2013 3 years Residential
OBC Progresive
14 Sheeta Mahadav Omkar/Mahadevi 02/01/04
11
M M.R.
40%
H.N.168 shideshwar
Tq.Bhalki Dist.Bidar
4/2/2013 3 years Residential
OBC Progresive
15 Malule Pooja Prabhurao/Asha 16/05/04
11
F M.R.
60%
H.N.169 Mogha
Tq.Udgir Dist.Latur
4/2/2013 3 years Residential
OBC Progresive
16 Halikhede Ganesh Ravindra/Meena 22/07/06
09
M M.R.
40%
H.N.122 Madnoor Tq.Kamalnagar Dist.Bidar 4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
17 Malkari Ashwini Kachrudhan/Radha 21/02/06
09
M M.R.
40%
H.N.188 Khatgaon Tq.Mukhed Dist.Nanded 4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
18 Panchal Sonutai Madhav/ Rukhmin 23/08/02
13
F M.R.
40%
H.N.188 khatgaon
Tq.Degloor Dist.Nanded
4/2/2013 3 years Residential
OBC Progresive
19 Surywanshi Vashnvi Sangram /Usha 15/05/06
09
F M.R.
40%
H.N.66 Davanhipparga Tq.Deoni Dist.Latur. 4/2/2013 3 years Residential
SC Progresive
20 Kanshettle Anand Vishwanath/Anuja 24/04/03
12
M M.R.
40%
H.N.167 Talwad
Tq.Bhalki Dist.Bidar
4/2/2013 3 years Residential
SC Progresive
21 Surywanshi Akshay Rajiv /Sarawati 24/04/06
09
M M.R.
40%
H.N.811 Davanhipparga Tq.Deoni Dist.Latur. 4/2/2013 3 years Residential
SC Progresive
22 Mangne Prashant Ravikumar / Fulubai 23/03/02
13
M M.R.
40%
H.N.221 .Mehkar
Tq.Bhalki Dist.Bidar
4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
23 Surner Madukar Vankatrao/Mangal 09/04/02
13
M M.R.
50%
H.N.74, Risangaon Tq.Loha
Dist.Nanded.
4/2/2013 3 years Residential
OBC Progresive
24 Jadhav Nanda Wamanrao/Neha 24/08/2002
13
M M.R.
40%
H.N.28,At.Ghonshi Tq.Jalkot
Dist.Latur
4/4/2011 4 years Residential
Gen. Progresive
25 Waghe Manshana Gorakh/Shila 19/09/01 M M.R.
40%
H.N.81 Kaknal Tq.kamalnagar
Dist.Bidar
4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
26 Pawer Arun Shankar/Anajana 16/05/03
15
M M.R.
50%
H.N. 16
At.Post. Nagalgaon Tq.Udgir Dist.Latur
4/2/2013 3 years Residential
NT Progresive
27 Shaikh Esakmiya Manjilesab/Abedabi 19/09/01 M M.R.
40%
H.N.59, Kattitugaon Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
28 Rathod Mahadev Lachinram/Sushila 22/05/01
11
M M.R.
60%
H.N.28 Andegaon
Tq.Mukhed Dist.Nanded
4/2/2013 3 years Residential
NT Progresive
29 Kamble Sugriv Dhanaji/Pratibha 16/04/02
13
M M.R.
40%
H.N.713 ,kherda
Tq.Aurad Dist.Bidar.
4/2/2013 3 years Residential
SC Progresive
30 Shaikh Navajoddin Murtujali/Rukshan 18/03/03
12
M M.R.
40%
H.N.207, Malchapur Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
31 Biradar Mangesh Shantkumar /Seeta 7/9/1999
16
M M.R.
45%
H.N.207, Tegampur Tq.Bhalki
Dist.Bidar.
4/2/2013 3 years Residential
Gen. Progresive
32 Gaykwad Manoj Hariba /Sulubai 5/9/2000
15
M M.R.
40%
H.N.129, Rawangaon Tq.Udgir
Dist.Latur.
4/2/2013 2 years Residential
SC Progresive
33 Rathod Laxmi Kashinath/Lalita 18/09/2001
14
F M.R.
50%
H.N.305,Dongargaon Tq.Aurad Dist.Bidar. 15/06/2011 5 years Residential
NT Progresive
34 Swami Harish Baswraj/Jyothi 28/06/04 M M.R.
50%
H.N.1067 Fainance Colony Tq.Udgir Dist.Latur. 15/06/2011 5 years Residential
OBC Progresive
35 Borule Pankaj Bharat /Bhagyashri 06/12/02
13
M M.R.
40%
H.N.311 Dhanegaon Tq.Nilanga Dist.latur 15/06/2011 5 years Residential
Gen. Progresive
36 Peshatte Shivaji Madhav/Gangubai 27/03/02
13
M M.R.
40%
H.N.201,Butanhipprga Tq.Degloor Dist.Nanded. 15/06/2011 5 years Residential
SC Progresive
37 Mehtre Mashna Rajkumar/Kamal 28/04/02 M M.R.
40%
H.N.707,Chandeshwar Tq.Aurad Dist.Bidar. 15/06/2011 5 years Residential
NT Progresive
38 Dindgire Rajeev Namdav/Vithabai 28/08/04
11
M M.R.
40%
H.N.107,Ravi Tq.Mukhed Dist.Nanded. 15/06/2011 5 years Residential
OBC Progresive
39 Gaikwad Namdav Gangadhar/ Vanita 7/10/2002 M M.R.
40%
H.N.73, Pathoda Tq.Shirul Dist.Latur. 6/8/2009 7 years Residential
SC Progresive
40 Mane Pooja Shripati/Anusaya 27/12/08
07
F M.R.
60%
H.N.75, Hali Tq.Udgir Dist.latur 5/4/2015 New Add. Residential
SC Progresive
41 Shinde Govind Ramkishan/Meena 09/07/2000
15
M M.R.
40%
H.N.101 Ujni Tq.shirul Anantpal Dist.Latur 6/8/2009 7 years Residential
SC Progresive
42 Mundhe Rani Narayan/Nandu 15/06/08
07
F M.R.
45%
H.N.132, Tiruka Tq.Jalkot Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
OBC Progresive
43 Kamble Rupa Baliram/Premala 25/02/07
08
F M.R.
65%
H.N.72, Mogha Tq.Udgir Dist.latur 5/4/2015 1 Years Residential
SC Progresive
44 Deshmukh Nitin Sureshrao/Priyanka 6/10/2000
14
M M.R.
40%
H.N.65,Ujni Tq.shirul Anantpal Dist.Latur 6/8/2009 7 years Residential
Gen. Progresive
45 Shaikh Nadeem Salimsaheb/Deepali 15/08/01 M M.R.
40%
H.N.41/2, Pathoda Tq.Jalkot Dist.Latur 6/8/2009 7 years Residential
Gen. Progresive
46 Gudamewar Laxman Dhondiba/Sunderbai 20/02/01 M M.R.
40%
H.N.64, Wanjrwada Tq.Jalkot Dist.Latur 6/8/2009 7 years Residential
Gen. Progresive
47 Kokane Anju Mahadev/Nirmala 17/08/08
07
F M.R.
65%
H.N.42, Tondchir Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
SC Progresive
48 Raje Bhim Nagorao/Kavita 28/07/07
08
M M.R.
45%
H.N.47, Awalkonda Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
SC Progresive
49 Rathod Dipak Maroti/Gayabai 23/02/08
07
M M.R.
50%
H.N.148,Nandibijagaon Tq.Aurad Dist.Bidar. 5/4/2015 1 Years Residential
NT Progresive
50 Aade Ankush Rajedra/sonabai 05/07/08
07
M M.R.
45%
H.N.67,Kasral Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
NT Progresive
51 Chavan Ram Balaji/Lalita 09/10/08
07
M M.R.
65%
H.N.167,Kasral Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
NT Progresive
52 Jadhav Rajiv Sangram /Padman 16/09/07
08
M M.R.
65%
H.N.247,Bortal Tanda Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
SC Progresive
53 Kedre Ankush Ramrao/Babita 19/03/08
07
M M.R.
60%
H.N.129, Togari Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
OBC Progresive
54 Pawer Sachin Narayan/Anita 18/03/07
08
M M.R.
45%
H.N.97,Malihipparga Tq.Jalkot Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
Gen. Progresive
55 Khonde Manoj Kishan/Nirmala 09/03/08
07
M M.R.
65%
H.N.89,Horandi Tq.Bhalki Dist.Bidar. 5/4/2015 1 Years Residential
Gen. Progresive
56 Rathod Babu Dadarao/Savita 17/04/04
07
M M.R.
40%
H.N.112, Loni Tq.Udgir Dist.Latur 5/4/2015 1 Years Residential
NT Progresive
57 Patil Parmeshwar Bahurao /lalita 08/12/02
13
M M.R.
45%
H.N.43,Chikali Tq.Aurad Dist.Bidar. 5/4/2015 1 Years Residential
Gen. Progresive
58 Atnure Sushma Vijay/Jyoti 22/04/01
14
M M.R.
50%
H.N.42,Itgyal Tq.Mukhed Dist.Nanded. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
59 Biradar Satis Santkumar/sonabai 05/09/2000
15
M M.R.
40%
H.N.105, Tegampur Tq.Bhalki Dist.Bidar. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
60 Biradar Shubham Sharad/sunita 13/06/2003
12
M M.R.
50%
H.N.42,Davangaon Tq.Udgir Dist.Latur. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
61 Waghe Bharat Gorkh/Minatai 21/03/2002
13
M M.R.
40%
H.N.167,Kaknal Tq.Bhalki Dist.Bidar. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
62 Kamble Rameshwar Gorkh/Dhondabai 15/02/04
11
M M.R.
60%
H.N.49,Kaulkhed Tq.Udgir Dist.Latur. 4/3/2012 4 years Residential
SC Progresive
63 Pawer Laxman Shankar/Sarala 16/05/2000
15
M M.R.
50%
H.N.113, Bhandharkumtha Tq.Aurad
Dist.Bidar.
4/3/2012 4 years Residential
NT Progresive
64 Hande Umesh Shesherao/Premale 07/12/04
11
M M.R.
45%
H.N.139, Balur Tq.Bhalki Dist.Bidar. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
65 Gaykwad Prashant Sopan/Rukhmin 29/05/01
13
M M.R.
40%
H.N.46, Rawangaon Tq.Udgir Dist.Latur. 4/3/2012 4 years Residential
SC Progresive
66 Patil Pallvi Nagnath/Sangeeta 23/04/04
11
F M.R.
50%
H.N.67, Kashar Jawalga Tq.Bhalki Dist.Bidar. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
67 Ghante Sanjay Maroti/sumitra 19/01/05
11
M M.R.
40%
H.N.23,Hanchnal Tq.Deoni Dist.Latur. 4/3/2012 4 years Residential
SC Progresive
68 Biradar Amol Chburao/Nirmala 28/03/02
13
M M.R.
40%
H.N.139,Wagdari Tq.Udgir Dist.Latur. 4/3/2012 4 years Residential
Gen. Progresive
69 Gaikwad Soham Shivaji/Nirmala 3/2/2010
06
M M.R.
40%
H.N.140,Davanhiparga Tq.Udgir Dist.Latur. 4/9/2014 4 years Residential
SC Progresive
70 Dogre Viresh Sanjay/Rakh 10/6/2010
06
M M.R.
65%
H.N.88, Sonal Tq.Aurad Dist.Bidar. 4/9/2014 4 years Residential
OBC Progresive
71 Turivale Padmakar Dayananed/ramabai 3/2/2010
06
M M.R.
45%
H.N.135, Yagaon Tq.Udgir Dist.Latur. 4/9/2014 4 years Residential
SC Progresive
72 Patil Pallvi Nagnath/kamal 10/6/2011
11
F M.R.
50%
H.N.106, Kasargavlga Tq.Deoni Dist.Latur. 4/9/2014 4 years Residential
Gen. Progresive
73 Virage Rudra Maroti/Usha 9/6/2010
06
M M.R.
40%
H.N.135, Nagalgaon Tq.Udgir Dist.Latur. 4/9/2014 4 years Residential
SC Progresive
74 Biradar Rahul Umakant/laxmi 22/06/07
09
M M.R.
45%
H.N.135, Balsakaraga Tq.Udgir Dist.Latur. 4/9/2014 4 years Residential
Gen. Progresive
75 Kalsay Diksha Narsing / Rupa 22/06/07
09
M M.R.
45%
H.N.86, Sonal Tq.Bhalki Dist.Bidar. 4/9/2014 4 years Residential
Gen. Progresive
76 Pimple Krishna Ashok /Parvati 01/01/06
10
M M.R.
45%
H.N.68, Kharda Tq.Aurad Dist.Bidar. 25/04/16
New Add. Residential
OBC Progresive
77 Hake Samisha Umakant/Radha 6/8/08
08
F M.R.
40%
H.N.55, Ranisavargaon Tq.Gangakhade Dist.Parbhani. 25/04/16
New Add. Residential
OBC Progresive
78 Shaikh Sufiyan Sarif/ Farjana 1/6/08
08
F M.R.
45%
H.N.78, Aalvaei Tq.Aurad Dist.Bidar. 25/04/16
New Add. Residential
Gen. Progresive
79 Bachaday Maroti Somnath/Sunanda 02/06/08
08
M M.R.
60%
H.N.18, Hakayal Tq.Aurad Dist.Bidar. 25/04/16
New Add. Residential
Gen. Progresive
80 Jadhav Dhodiba Pandu/Usha 20/03/08
08
M M.R.
40%
H.N.185, Bandarkumtha Tq.Aurad Dist.Bidar. 22/04/16 New Add. Residential
SC Progresive
81 Tair Rameshwar Tulshiram/jyoti 19/03/07
09
M M.R.
45%
H.N.66,Lanji Tq.A'pur Dist.Latur. 22/04/16 New Add. Residential
NT Progresive
82 Sonkamble Ankita Parmayshwer/seeta 08/05/10
06
F M.R.
65%
H.N.45,
Hair Tq.Udgir Dist.Latur.
22/04/16 New Add. Residential
SC Progresive
83 Kalsay Govind Narshing /Rukmini 01/01/10
06
M M.R.
40%
H.N.190, Sonal Tq.Bhalki Dist.Bidar. 22/04/16 New Add. Residential
OBC Progresive
84 Komalay Priyanka Baburao/kavitabai 07/03/04
12
F M.R.
40%
H.N.188,Hipparga Tq.A'pur Dist.Latur. 22/04/16 New Add. Residential
SC Progresive
85 Rathod Priyanka Sanju/Mangal 02/06/07
09
F M.R.
65%
H.N.156, Santpur Tq.Aurad Dist.Bidar. 16/04/16
New Add. Residential
NT Progresive
86 Shrimangale Namdav Tulshiram/Geeta 26/03/06
10
M M.R.
40%
H.N.108,Sirur Tq.A'pur Dist.Latur. 16/04/16
New Add. Residential
OBC Progresive
87 Mule Kavita Rohidas/Rakha 1/1/10
06
F M.R.
45%
H.N.35,Sukani Tq.Udgir Dist.Latur. 16/04/16
New Add. Residential
Gen. Progresive
88 Sadalwad Ambika Dhondiba/Kusumbai 1/6/05
11
F M.R.
40%
H.N.35,Hokarna Tq.jalkot Dist.Latur. 16/04/16
New Add. Residential
SC Progresive
89 Kamble Prabhurao Umakant/Bhamabai 20/06/04
12
M M.R.
40%
H.N.205, Hakayal Tq.Aurad Dist.Bidar. 16/04/16
New Add. Residential
SC Progresive
90 Sonkamble Nikita Parmayshwer/shital 02/05/09
07
F M.R.
65%
H.N.222,
Hair Tq.Udgir Dist.Latur.
16/04/16
New Add. Residential
SC Progresive
91 Sonkhede Madavi Narshing /Pallvi 19/01/05
11
F M.R.
40%
H.N.188, Gujuraga Tq.Bhalki Dist.Bidar. 19/4/16 New Add. Residential
SC Progresive
92 Kamble Ajay Umakant/Nirmalabai 20/06/04
12
M M.R.
40%
H.N.135, Hakayal Tq.Aurad Dist.Bidar. 19/4/16 New Add. Residential
SC Progresive
93 Bahirale Laxman Aashish/Muktabai 3/7/2006
10
M M.R.
65%
H.N.156,
Somnathpur Tq.Udgir Dist.Latur.
19/4/16 New Add. Residential
SC Progresive
94 Rathod Kajal Bansilal/Lailita 1/1/2009
07
F M.R.
40%
H.N.145, Bothi Tq.Aurad Dist.Bidar. 19/4/16 New Add. Residential
NT Progresive
95 Jadhav Rani Dhondiba/ Sunita 1/6/2006
10
F M.R.
50%
H.N.45,Sukani Tq.Udgir Dist.Latur. 19/4/16 New Add. Residential
SC Progresive
96 Pawer Bharat Annarao/sonutaei 01/01/01
13
M M.R.
45%
H.N. 65, Eakamba Tq.Aurad Dist.Bidar. 26/04/16 New Add. Residential
NT Progresive
97 Pawer Priyanka Madhav/Vaishnavi 21/04/2006
10
F M.R.
50%
H.N.135, Valandi Tq.Deoni Dist.Latur. 26/04/16 New Add. Residential
NT Progresive
98 Rathod Asha Santosh/Kajal 25/03/07
09
F M.R.
50%
H.N.23, Vailegaon Tq.Deoni Dist.Latur. 26/04/16 New Add. Residential
NT Progresive
99 Pawer Arachana Madhav /Nayan 28/11/08
08
F M.R.
50%
H.N.44, Vailegaon Tq.Deoni Dist.Latur. 26/04/16 New Add. Residential
NT Progresive
100 Shinde Haridas Baburao/Kalpana 01/05/2011
05
  M.R.
40%
H.N.1122,Gavalewadi Dist.Nanded. 26/04/16 New Add. Residential
Gen. Progresive